Нови перспективи в обучението по български език и литература

При обучението по български език и литература в „Дорис Тенеди“ се отчита, че овладявайки богатството на българския книжовен език, учениците се запознават със социокултурните значими черти, характеризиращи българина. Този аспект извежда на преден план овладяването на езиковата и речевата култура като образователна стратегия в обучението по български език.

Учениците в „Дорис Тенеди“ получават знания за правописните, правоговорните, граматичните и стилистичните норми на българския книжовен език, както и умения за прилагането им в речевата практика. Изучаването на езиковата норма се осъществява в контекста на колективната езикова употреба, като се отчитат не само лингвистичните характеристики на езиковите явления, но и техният осъзнат или неосъзнат избор в съответствие с конкретни параметри на речевото общуване.


Въз основа на предвиденото учебно съдържание максимално се разнообразяват сферите на комуникативна дейност, разширяват се възможностите за езиков избор в социокултурния контекст, в който той се осъществява. Овладяването на граматиката е основополагащ, но не и единствен компонент на обучението, в което важно място заема и овладяването на:

  • умения за социално комуникативно взаимодействие,
  • социолингвистични правила,
  • умения за адекватна на ситуацията речева дейност,
  • умения за организация на текста,
  • речевите стратегии и тяхното въздействие върху речевата изява.

Тази насоченост на обучението по български език и литература в училище „Дорис Тенеди“ съответства най-пълно на условията, в които то се осъщестява, а именно – паралелното изучаване на един или два чужди езика. Подобна ситуация крие опасност от интерференция между българския и чуждите езици. Преодоляването на това явление се постига чрез формирането на умения за съпоставяне на близки или различни езикови явления от единия или другия езиков код, за бързо превключване от един код в друг при реализирането на различни речеви дейности и в съответствие с различни социални ситуации на общуването.

Чрез обучението по български език и литература в училището се насърчават и стимулират опитите на учениците за самоизява и собствено литературно творчество.

Всичко това стимулира обогатяването на техниките на преподаване и на учене и очертава нови перспективи в усъвършенстването на избрания в „Дорис Тенеди“ методически вариант на обучението по български език и литература.