Образователният процес в училище „Дорис Тенеди“ включва по естествен начин всички компоненти и етапи на компютърното обучение - от първоначалното запознаване до професионализма в компютърните технологии. Тук учениците срещат компютъра в ранно детство и чрез игри и достъпни за възрастта им дейности те започват да овладяват неговите тайни. Процесите на обучение и практическо използване на компютърните технологии в учебната дейност вървят паралелно от предучилищния до последния гимназиален клас.

Учебният процес в „Дорис Тенеди“ интегрира ранното чуждоезиково и ранното компютърно обучение. Така езиковата и компютърната грамотност като съставки на съвременната комуникативна компетентност взаимно се допълват и мотивират в процеса на усвояване. Изучаването на чуждия език е предпоставка за информационния обмен, а използването на информационните технологии съдейства за по-доброто усвояване на езика.

Компютърното обучение в „Дорис Тенеди“ е задълбочено и същевременно има приложна ориентация. На учениците се поставят изпълними и съобразени с възможностите им задачи с ясно изразен приложен характер, което създава силна мотивация за тяхното отлично изпълнение.

Същевременно процесът на обучение гарантира комплексност и стабилност на придобитите знания и умения до степен на висок професионализъм.

Компютърното обучение в „Дорис Тенеди“ преминава през различни етапи, съобразени с възрастовите особености на учениците.


В предучилищен, първи и втори клас става първоначалното запознаване с компютърната сиситема. Образователният софтуер, който използваме, съдържа дидактични игри и много упражнения в електронен вид, които създават приятна и неповторима атмосфера в часовете.
 

В трети и четвърти клас обучението е насочено към усвояване на знания за дигиталните устройства и за начина, по който те функционират. Създаването на компютърни модели и експериментирането с тях помага на малките ученици да вникнат в същността на цифровия свят, да го разберат и да осмислят неговите правила.

От пети до седми клас се усвояват компютърните технологии за търсене, придобиване, структуриране и представяне на информацията. В процеса на обучение учениците се запознават с основните възможности на съвременните компютърни системи да обработват различен тип информация, да я представят в различна форма и да получават достъп до разнородна информация от различни източници.
В този етап учениците изпълняват самостоятелни проекти и подготвят реферати, изискващи събиране, структуриране и представяне на текстова, графична и аудио-визуална информация.

Обучението по информационни технологии в гимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. Те позволяват ориентирането на учениците в света на съвременните информационни и комуникационни технологии с цел избора на бъдеща професионална реализация.

При работата по проект се интегрират усвоените до момента знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии със знания и умения по други учебни предмети, като се формират и умения за работа в екип, представяне и защита на проекта пред публика.