Естетически и художественотворчески компоненти в обучението

Естетическото обучение и възпитание на учениците в училище „Дорис Тенеди“ е един от основните приоритети в работата на екипа, с което се поставя важна основа за тяхното развитие като личности и като млади хора с богата култура. За постигането на тази цел училището инвестира повече учебно време в няколко основни направления:


Музикална култура

Изграждане на траен интерес към музиката и потребност за общуване с нея. Обогатяване на музикалната култура на учениците и развиване на техния музикален и художествен вкус. Развиване на музикални способности и стимулиране на спонтанната детска артистичност в множеството дейности организирани в училището.

 

Изобразително изкуство

 

  • Програмата включва занимания по живопис, графика, скулптура, приложни изкуства и дизайн, като главната цел е придобиване на изобразителна грамотност и изразителност на художественото творчество.
  • В процеса на обучение се изгражда обща представа за материалите и изразните средства на различните жанрове в изобразителното изкуство, формира се емоционално отношение към съдържанието на творбите.
  • Учебният процес по изобразително изкуство е диференциран по възрастови групи и индивидуализиран според интересите и възможностите на учениците.
  • Най-добрите творби се представят на международни и национални конкурси и експозиции.
  • За желаещите ученици се организират допълнителни индивидуални и колективни занимания по живопис и приложно изкуство.


Хореография и класически балет


Обучението по хореография и класически балет формира у децата чувство и усет към съвременния танц, към българския фолклор и към класическото световно танцово и музикално наследство.  Това се постига чрез:

  • овладяване на двигателни навици и умения, координация и финес при изпълнение на танцови движения, развитие на чувство за ритъм и музикалност,
  • формиране на художествен вкус, грация и маниери на поведение,
  • развиване на въображението и на умението за собствена танцова импровизация върху музикално произведение,
  • придобиване на танцувална и сценична практика, поведение и пластика, овладяване и изпълнение на хореографски миниатюри.

Театрално изкуство

 Училището сформира няколко творчески екипа в различните възрастови групи, които подготвят и представят адаптирани театрални постановки.

Успехът на представленията се дължи на атмосферата, която учениците създават - те са и режисьори, и сценографи, и музикални оформители, и хореографи - те са всичко онова, което прави театъра на училището театър на обичта и приятелството.

Съществена особеност на художественотворческия компонент на обучението в „Дорис Тенеди“ е синтезът между изкуства - музика, танц и слово. По този начин учениците осъзнават единството на творческия процес и хармонията между отделните му части. Този синтез се постига чрез съвместна работа на преподавателите по музика и хореография и намира израз при подготовката и сценичното изпълнение на творби, изискващи както точно интониране, така и артистично и пластично представяне. Една от основните цели на училището е да създаде благоприятни условия за откриване на талантливи деца и за тяхното индивидуално развитие.


Годишни концерти на училище Дорис Тенеди